Додаток 4 за січень 2023

Додаток 4
до Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії,

за січень 2023 року  / січень - січень 2023 року 
     (місяць)

N з/п

Найменування забруднюючої речовини

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього за звітний період з початку року

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

тонн

г/кВт·год

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, усього, у тому числі:

0,2

176 231,61    

0,2

176 231,61    

1.1

Азоту оксиди

1.2

Аміак

1.3

Ангідрид сірчистий

1.4

Ацетон

1.5

Бенз(о)пірен

1.6

Бутилацетат

1.7

Ванадію п'ятиокис

1.8

Водень хлористий

1.9

Вуглецю окис

1.10

Вуглецю двоокис

0,2

176 231,61    

0,2

176 231,61    

1.11

Вуглеводні

1.12

Газоподібні фтористі сполуки

1.13

Тверді речовини

1.14

Кадмію сполуки

1.15

Марганець та його сполуки

1.16

Нікель та його сполуки

1.17

Озон

1.18

Ртуть та її сполуки

1.19

Свинець та його сполуки

1.20

Сірководень

1.21

Сірковуглець

1.22

Спирт н-бутиловий

1.23

Стирол

1.24

Фенол

1.25

Формальдегід

1.26

Хром та його сполуки

1.27

Радіоактивні відходи

2

Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, усього, у тому числі:

2.1

Азот амонійний

2.2

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

2.3

Завислі речовини

2.4

Нафтопродукти

2.5

Нітрати

2.6

Нітрити

2.7

Сульфати

2.8

Фосфати

2.9

Хлориди

2.10

Радіоактивні відходи